Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting, oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen.

Voorwaarden

U heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw inkomsten uit arbeid zijn hoger dan € 4.814,00 of u komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek; en
  • U heeft geen partner of verdient minder dan uw partner; en 
  • Tot uw huishouden behoort een kind dat:
    • op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar jonger is dan 12 jaar; en
    • gedurende meer dan zes maanden op hetzelfde adres als u staat ingeschreven in de gemeente.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen en wordt als volgt bepaald:

€ 1.024 (basiskorting) plus 4% van het bedrag dat u meer verdient dan € 4.814,00 

De korting bedraagt maximaal € 2.133,00 als u nog niet pensioengerechtigd bent. Bent u wel pensioengerechtigd? Dan is de korting maximaal € 1.080,00.

Voorbeeld

Piet verdient €10.000 per jaar. Zijn inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt als volgt berekend:

€ 1.024 plus (10.000 - 4.814) * 4%
(10.000 - 4.814) * 4%= € 207
 Totale inkomensafhankelijke combinatiekorting: € 1.024 + € 207 = € 1231


Heffingskorting aanvragen

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte. U kunt ook een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de inkomensafhankelijke combinatiekorting de website van de Belastingdienst.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2016, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu