Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting, oftewel een bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en premies hoeft te betalen.

Voorwaarden

U heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw inkomsten uit arbeid zijn hoger dan  € 4.857,00 of u komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek; en
  • U heeft geen partner of verdient minder dan uw partner (deze voorwaarde geldt niet als deze persoon minder dan 6 maanden wordt aangemerkt als fiscale partner); en 
  • Tot uw huishouden behoort een kind dat:
    • op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar jonger is dan 12 jaar; en
    • gedurende meer dan zes maanden op hetzelfde adres als u staat ingeschreven in de gemeente.

Hoogte inkomensafhankelijke combinatiekorting

De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen. De korting bedraagt maximaal € 2.152,00 als u nog niet pensioengerechtigd bent. Bent u wel pensioengerechtigd? Dan is de korting maximaal € 1.098,00.

Heffingskorting aanvragen

De inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u zelf aanvragen bij de Belastingdienst via uw belastingaangifte. U kunt ook een voorlopige teruggaaf aanvragen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de inkomensafhankelijke combinatiekorting de website van de Belastingdienst.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Kies uw gemeente!

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu